S.M. Adi I. Körner

S.M. Adi I. Körner
und Königin Christine